Fundacja Chocimska

O Fundacji

Fundacja została powołana w 2010 r. Podlega Ministrowi Edukacji Narodowej.

Celem fundacji jest

1. Edukacja dzieci i młodzieży w szacunku dla godności każdej osoby ludzkiej i poszanowania praw człowieka. Kształtowanie postawy życzliwości, tolerancji i wrażliwości wobec innych. Przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w społeczeństwie demokratycznym. Rozwijanie wśród młodzieży umiejętności samodzielnego działania, niezależnego myślenia i odpowiedzialności za własny rozwój.

2. Przeciwdziałanie dyskryminacji z uwagi na płeć, wyznanie, niepełnosprawność i inne.

3. Działanie na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych.

4. Edukacja artystyczna dzieci i młodzieży.

5. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna.


W Radzie Fundacji zasiadają:

  • Izabela Różańska-Kołakowska
  • Agnieszka Kolasa
W skład Zarządu Fundacji wchodzą:

  • Jerzy Modlinger
  • Jakub Ratajczak

Fundacja została zarejestrowana pod nr KRS 0000362198.

Zobacz statut Fundacji »

Zobacz sprawozdanie Fundacji za 2010 r. »