Fundacja Chocimska

Fundacja Chocimska została założona w 2010 roku w celu podnoszenia poziomu wykształcenia młodzieży.

Fundacja prowadzi szkołę podstawową należącą do Zespołu Szkół "Bednarska".

O Fundacji

Fundacja została powołana w 2010 r. Podlega Ministrowi Edukacji Narodowej.

Celem fundacji jest

1. Edukacja dzieci i młodzieży w szacunku dla godności każdej osoby ludzkiej i poszanowania praw człowieka. Kształtowanie postawy życzliwości, tolerancji i wrażliwości wobec innych. Przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w społeczeństwie demokratycznym. Rozwijanie wśród młodzieży umiejętności samodzielnego działania, niezależnego myślenia i odpowiedzialności za własny rozwój.

2. Przeciwdziałanie dyskryminacji z uwagi na płeć, wyznanie, niepełnosprawność i inne.

3. Działanie na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych.

4. Edukacja artystyczna dzieci i młodzieży.

5. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna.


W Radzie Fundacji zasiadają:

 • Izabela Różańska-Kołakowska
 • Agnieszka Kolasa
W skład Zarządu Fundacji wchodzą:

 • Jerzy Modlinger
 • Jakub Ratajczak

Fundacja została zarejestrowana pod nr KRS 0000362198.

Zobacz statut Fundacji »

Zobacz sprawozdanie Fundacji za 2010 r. »

 • Szkoła podstawowa „Chocimska” i Zespół Szkół „Bednarska”

  Odpowiadając na pytania dotyczące zasad współpracy Szkoły Podstawowej prowadzonej przez naszą Fundację z Zespołem Szkół „Bednarska”, informujemy, że zasady współpracy Fundacji Chocimska i Szkoły Podstawowej „Chocimska” z Zespołem Szkół „Bednarska” zostały zapisane w umowie zawartej między Fundacją a Towarzystwem Przyjaciół I SLO (TPISLO). Fundacja występuje jako organ prowadzący Szkołę Podstawową, TPISLO występuje jako organ prowadzący gimnazja i licea Zespołu. Umowa została zawarta w kwietniu 2011 r. a następnie uaktualniona w lipcu 2013 r.

  Wskazuje ona, w jaki sposób Szkoła Podstawowa powinna spełniać wymagania wynikające z zasad programowych TPISLO. Między innymi reguluje ona tryb przechodzenia uczniów naszej szkoły do gimnazjów Zespołu. Mówi o tym punkt drugi umowy: „Towarzystwo oświadcza, że Gimnazja Zespołu będą przyjmowały absolwentów Szkoły do pierwszej klasy na zasadach analogicznych jak przyjmowani są absolwenci szkół podstawowych prowadzonych przez Towarzystwo.”. Ponadto umowa reguluje, że "Szkoła będzie realizowała program nauczania (...) w poszanowaniu zasad wychowawczych obowiązujących w szkołach Zespołu.". Zasada ta ma zapewnić realizację zasad programowych Towarzystwa również w naszej szkole.

  Istotne jest też, że umowa została podpisana z sześcioletnim okresem wypowiedzenia – po to, aby uczniowie klas pierwszych każdego kolejnego rocznika mogli być pewni, że po sześciu latach nauki również ich obejmą wyżej wymienione prawa.

  Pełen tekst umowy znajduje się do wglądu w sekretariacie naszej szkoły.

  Zarząd Fundacji