Fundacja Chocimska

Szkoła podstawowa „Chocimska” i Zespół Szkół „Bednarska”

Odpowiadając na pytania dotyczące zasad współpracy Szkoły Podstawowej prowadzonej przez naszą Fundację z Zespołem Szkół „Bednarska”, informujemy, że zasady współpracy Fundacji Chocimska i Szkoły Podstawowej „Chocimska” z Zespołem Szkół „Bednarska” zostały zapisane w umowie zawartej między Fundacją a Towarzystwem Przyjaciół I SLO (TPISLO). Fundacja występuje jako organ prowadzący Szkołę Podstawową, TPISLO występuje jako organ prowadzący gimnazja i licea Zespołu. Umowa została zawarta w kwietniu 2011 r. a następnie uaktualniona w lipcu 2013 r.Wskazuje ona, w jaki sposób Szkoła Podstawowa powinna spełniać wymagania wynikające z zasad programowych TPISLO. Między innymi reguluje ona tryb przechodzenia uczniów naszej szkoły do gimnazjów Zespołu. Mówi o tym punkt drugi umowy: „Towarzystwo oświadcza, że Gimnazja Zespołu będą przyjmowały absolwentów Szkoły do pierwszej klasy na zasadach analogicznych jak przyjmowani są absolwenci szkół podstawowych prowadzonych przez Towarzystwo.”. Ponadto umowa reguluje, że „Szkoła będzie realizowała program nauczania (…) w poszanowaniu zasad wychowawczych obowiązujących w szkołach Zespołu.„. Zasada ta ma zapewnić realizację zasad programowych Towarzystwa również w naszej szkole.Istotne jest też, że umowa została podpisana z sześcioletnim okresem wypowiedzenia – po to, aby uczniowie klas pierwszych każdego kolejnego rocznika mogli być pewni, że po sześciu latach nauki również ich obejmą wyżej wymienione prawa.Pełen tekst umowy znajduje się do wglądu w sekretariacie naszej szkoły.Zarząd Fundacji

top